Group 13449

ביטוח אובדן כושר עבודה

בקצרה:

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לחוסך, וזאת במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי.
הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח השאירים, והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו.
ניתן כמובן לרכוש גם ביטוח אובדן כשר עבודה באופן פרטי ללא חסכון פנסיוני.

ביטוח אובדן כושר עבודה – הפרטים המלאים:

עיקרי הכיסוי:

 • מתוך הסכום החודשי המופרש לביטוח הפנסיוני מועבר סכום מסוים לצורך ביטוח החוסך למקרה של אובדן כושר העבודה. גובה הסכום משתנה בהתאם למסלול שבוחר החוסך.
 • הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח השאירים, והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו.
 • למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד באיזה מסלול לנהל את כספי החיסכון הפנסיוני, וזכותו של העובד אף לבחור במסלול שאינו כולל כלל ביטוח נכות (הדבר אינו אפשרי בקרנות פנסיה), אך במקרה כזה העובד לא יהיה זכאי לקבל סכום כלשהו במקרה של נכות – לא מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולא מהמעסיק.

אובדן כושר עבודה עקב מחלות קיימות:

 • בקרנות הפנסיה כולל הביטוח גם מקרים שבהם נגרם אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה שהייתה קיימת וידועה גם לפני שהחוסך הצטרף לקרן הפנסיה, אך כיסוי זה נכנס לתוקף לאחר 60 חודשים (5 שנים) מיום ההצטרפות לקרן הפנסיה.
 • החיסכון הפנסיוני במסגרת ביטוח מנהלים אינו מבטח בדרך כלל את החוסכים מפני אירועים הקשורים במחלות קיימות. עם זאת המבוטח וחברת הביטוח יכולים להסכים כי הביטוח יכסה גם מחלות קיימות, אולם במקרה כזה המחיר החודשי שישלם המבוטח יהיה בד"כ גבוה יותר.

אובדן יכולת לעבוד במקצוע הספציפי המתאים לכישוריו של המבוטח:

 • הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת קרן פנסיה מגן בדרך כלל רק מפני אובדן מוחלט של כושר עבודה לעבוד בכל מקצוע שהוא המתאים לכישוריו. משמעות הדבר היא שאם בעתיד יאבד המבוטח את יכולתו לעבוד במקצוע הספציפי שבו הוא עוסק אך יוכל לעסוק במקצוע אחר, הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה.
 • הביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים מכסה בדרך כלל גם אובדן כושר לעבוד במקצוע הספציפי של המבוטח(לא מחייב ישנם עיסוקים להם לא ניתן להרחיב כדוגמת צווארון כחול). כלומר, די בכך שהמבוטח לא יכול עוד לעבוד במקצוע הספציפי שבו עבד על מנת שיהיה זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה, אף אם יש ביכולתו לעסוק בעבודה אחרת.
 • מומלץ לברר מול הגוף הפנסיוני את היקף הכיסוי של הביטוח, בקרנות הפנסיה בד"F אחוז הכיבוי יורד אם הצטרפת לאחר גיל 41.
 • ויתור על ביטוח נכות במסגרת הביטוח הפנסיוני:
 • בקרנות פנסיה המשלימות ניתן לוותר על ביטוח הנכות.
 • חוסך בביטוח מנהלים רשאי להצטרף למסלול חיסכון פנסיוני שאינו מכיל רכיב ביטוח מפני נכות. במקרה כזה אם תיגרם לו נכות, הוא לא יהיה זכאי לקצבה לא מחברת הביטוח ולא מהמעסיק. למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד ואסור לו לסרב לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול ללא כיסוי ביטוחי למצב של נכות.

לתיאום פגישה בגובה העיניים חייגו 08-631-7080 או השאירו פרטים

למה זה שווה לכם?

יש לכם כתובת לשוחח עם אדם פנים אל פנים שינחה וידריך(ולא לשוחח טלפונית עם נציג)
יש מי שמלווה אתכם בעת תביעה חלילה

שווה
זהב

מבצע
יענקלה

הנחות והטבות

למספר לא מבוטל של שנים למצטרפים חדשים,
גם במסגרת ביטוח מנהלים.

לתיאום פגישה בגובה העיניים חייגו 08-631-7080 או השאירו פרטים

פופולרי

ממש לא! ניתן לקבל עד 75% משכר המבוטח בפועל(לכן ניתן לבטח עד 75% ממוצע ההכנסות). גם אם המבוטח משלם למספר חברות לפי שכר של 10,000 ₪, יקבל פעם תגמול של עד 7,500 ₪ מכולם יחדיו, אין כפל ביטוח!!

אובדן כושר עבודה מלא הוא מצב בו אדם מאבד את יכולתו לעבוד בשיעור של 75% לפחות ואף אינו יכול לעבוד בכל עבודה אחרת. אובדן כושר עבודה חלקי מדבר על מצב קל יותר, בו אדם מתפקד באופן חלקי, אך עדיין יש ירידה בהכנסותיו.

כן, בכל פוליסה של ביטוח אובדן כושר עבודה קיימת תקופת המתנה אשר מוגדרת בפוליסה בהתאם לתנאי הפוליסה אשר רכש המבוטח. תקופת ההמתנה זו תקופה בה המבוטח אינו מקבל כל פיצוי. כלומר, רק אם המבוטח יהיה מצוי באובדן כושר מעבר לתקופת ההמתנה המוגדרת בפוליסה הוא יתחיל לקבל את הפיצוי המגיע לו מחברת הביטוח. המשמעות היא שרק כאשר המבוטח איבד את יכולתו לעבוד לתקופה העולה על תקופת ההמתנה, אזי, רק אז התגבש מקרה הביטוח והמבוטח יקבל את הפיצוי המגיע לו לפי תנאי הפוליסה מחברת הביטוח.

ישנן מספר נקודות זמן בהם חברת הביטוח רשאית ויכולה להפסיק את תשלום תגמולי הביטוח עבור אובדן כושר עבודה:

א. במקרה בו הפוליסה פגה בד"כ גיל 67 כיום בפוליסות וותיקות יותר 65.

ב. במקרה פטירה של המבוטח.

ג. במקרה של הגעת המבוטח לגיל פרישה.

ד. במקרה בו המבוטח חזר לעבוד או הוכח כי הוא יכול לחזור לעבוד.

מדובר בכיסוי נוסף (בתשלום) אשר ניתן לרכוש בעת מועד עשיית הביטוח המעניק תשלום רטרואקטיבי למבוטח בגין תקופת ימי ההמתנה וזאת במידה והינו זכאי לתשלום לאחר תקופת ההמתנה.

היי זה אני

סו"ב יענקל'ה גולדשלגר

סו"ב מאי גולדשלגר